GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

O MUZEJU adresa, telefon, e-mail
Ravnatelj: Miran Bojanić Morandini
Telefon: ++385 (0)42 658 751
E-mail: ravnatelj@gmv.t-com.hr

Arheološki odjel GMV-a:
Marina Šimek, muzejska savjetnica
Telefon: ++385 (0)42 658 763
E-mail: marina.simek@gmv.t-com.hr

Povijesni odjel GMV-a:
Spomenka Težak, muzejska savjetnica
Telefon: ++385 (0)42 658 762
E-mail: spomenka.tezak@gmv.t-com.hr

Kulturnopovijesni odjel GMV-a:
Ljerka Šimunić, muzejska savjetnica
Telefon: ++385 (0)42 210 399
E-mail: ljerka.simunic@gmv.t-com.hr

Etnografski odjel GMV-a:
Ljerka Albus, muzejska savjetnica
Telefon: ++385 (0)42 658 772
E-mail: ljerka.albus@gmv.t-com.hr

Entomološki odjel GMV-a:
Antica Bregović, muzejska savjetnica
Telefon: ++385 (0)42 658 759
E-mail: antica.bregovic@gmv.t-com.hr

Galerija starih i novih majstora GMV-a:
Mirjana Dučakijević, muzejska savjetnica
E-mail: mirjana.ducakijevic@gmv.t-com.hr
Elizabeta Igrec, kustosica
E-mail: elizabeta.igrec@gmv.t-com.hr
Telefon: ++385 (0)42 214 172

Konzervatorsko - restauratorski odjel:
Neven Sudec, preparator
Telefon: ++385 (0)42 659 170
Melita Krnoul, restauratorica za tekstil
Telefon: ++385 (0)42 659 171
E-mail: melita.krnoul@gmv.t-com.hr
Jelena Rančić, restaurator-konzervator
Telefon: ++385 (0)42 659 172
E-mail: jelena.rancic@gmv.t-com.hr
Daša Suhić - Hižak, restaurator-konzervator
Telefon: ++385 (0)42 659 172
E-mail: dasa.suhic@gmv.t-com.hr

Odjel zajedničkih službi GMV-a:
Petra Marincel, dokumentaristica
Telefon: ++385 (0)42 658 753
E-mail: petra.marincel@gmv.hr
Andej Švoger, fotograf
Telefon: ++385 (0)42 212 918
E-mail:andrej.svoger@gmv.hr