Gradski muzej Varaždin

Katalog izložbe Nakit: od prethistorije do srednjeg vijeka, 1981.
Katalog izložbe Županija varaždinska u srednjem vijeku, 1999.
Katalozi izložbi održanih u Gradskom muzeju Varaždin
Skupni nalaz rimskog novca iz Zbelave
Varaždinski  muzej, vodič kroz Muzej, 1943.

1961

Godišnjak GMV / The Yearbook of the Varaždin Municipal Museum No. 1, Varaždin 1961
Vuković Stjepan, "Mezolitska kamena industrija spilje Vindije"
Mira Ilijanić, "Prilog poznavanju renesansne pregradnje varaždinske tvrđe u 16. stoljeću"
Mirković Marija, "Albert Moses ili Mosé"
Runjak Josip, "Narodni heroj Florijan Bobić"
Kurtalj Ivan, "Postanak i razvoj varaždinske tekstilne industrije – Varaždin"
Koščec Ružica, "Metoda preparacije manjih kukaca na čekinje"

1962

Godišnjak GMV / The Yearbook of the Varaždin Municipal Museum Nos. 2/3, Varaždin 1963
Vuković Stjepan, "Istraživanje paleolitskog lokaliteta spilje Vindija 1962."
Vuković Stjepan, "Paleolitska kamena industrija nalazišta Punikve kod Ivanca"
Mira Ilijanić, "Varaždinska oružana i njen inventar"
Mirković Marija, "O spajanju unutarnje varoši i gradskih predgrađa u Varaždinu "
Bach dr. Ivan, "Dva rada varaždinskog zlatara Jurja Kunića"
Milčetić Vanda, "Osnivanje ‘ilirske čitaonice’ u Varaždinu"
Runjak Josip, "Razvitak narodne vlasti u okrugu Varaždin" 
Belaj Vitomir, "Pripremanje i obrada lana i konoplje za dobivanje pređe u okolici Varaždina"
Belaj Vitomir, "Neki renesansni elementi u seljačkoj nošnji iz okolice Bednje"
Koščec Ružica, "Prepariranje ličinka, libela i kukaca sa sočnim tijelom"

1970

Godišnjak GMV / The Yearbook of the Varaždin Municipal Museum No. 4, NIP Varaždin 1970
Fulir Miroslav, "Osvrt na položaj današnjeg Varaždina u nizu nekadašnjih rimskih postaja"
Pletenac Vladimir, "Prvi podaci o razvoju školstva u Varaždinu" 
Roth F. Otto, "Bedeutung und Funktion von Varaždin für die Absicherung der steirischen Südostgrenze"
Pusching Reiner, "Varaždin und seine Nachbarfestungen im Jahre 1594" 
Mira Ilijanić, "Prilog istraživanju historijsko- urbanističke dokumentacije u 17. stoljeću"
Jasna Tomičić, "Staklari 18. stoljeća u Varaždinu"
Štager Ivanka, "Pregled sindikalnog pokreta varaždinskih tekstilaca između dva rata"
Krenn Petar, "Nekoliko riječi o tri vrijedna primjerka oružja iz posjeda Gradskog muzeja Varaždin"
Šaban Ladislav, "Dva pozitiva 17. stoljeća u Gradskom muzeju Varaždin" 
Waidacher Friedrich, "Zwei schmiedeeiserne Renaissainceschlößer aus dem Stadtmuseum Varaždin"
Stančić Stanislav, "Varaždinski stolar Antun Goger i njegovo signirano majstorsko djelo iz 1833."
Gušić Mirjana, "Praslavenska baština Međimurja"
Košćec Ružica, "Albinizam i albini među Macrofrenatama Entomološkog odjela GMV-a"

1975

Godišnjak GMV / The Yearbook of the Varaždin Municipal Museum No. 5,  NIP Varaždin 1975
Jasna Tomičić, "Pedeset godina postojanja Gradskog muzeja Varaždin" 
Marina Šimek, "Licenska keramika u Gradskom muzeju Varaždin" 
Tomičić Željko, "O rimskim i ranosrednjovjekovnim arheološkim nalazima iz spilje Vindije"
Mira Ilijanić, "Osvrt na nastanak i razvoj dvaju varaždinskih trgova"
Lentić Kugli Ivy, "Prilog istraživanju varaždinskih svratišta, gostionica i kavana u 18. i prvoj polovini 19. stoljeća" 
Piasek Gustav, "Neki podaci o kugi u Varaždinu i okolici od 16. do 18. stoljeća" 
Piasek Gustav, "Prilog proučavanju razvoja zdravstvenog osiguranja u Varaždinu s posebnim osvrtom na prve godine rada okružne blagajne"
Štager Ivanka, "Buna u Varaždinu 1919. godine"
Mirković Marija, "Barokni program Rangerove stropne slike u Franjevačkom samostanu u Varaždinu" 
Lentić Ivo, "Stjepan Lypoldt varaždinski ‘risarie naučitelj’"
Šaban Ladislav, "Stari graditelji orgulja u Varaždinu"
Jasna Tomičić, "Zbirka stakla Gradskog muzeja Varaždin"
Belaj Vitomir, "‘Hrvatski Isus’ na svetačkim stupovima Varaždinskog kraja"
Košćec Ružica, "Zbirka Coccinellida Entomološkog odjela Gradskog muzeja Varaždin"

1981

Godišnjak GMV / The Yearbook of the Varaždin Municipal Museum No. 6,  1975, NIŠRO Varaždin 1981
Balen Letunić Dubravka, "Kameno oružje i oruđe s područja Hrvatskog zagorja – zbirka Pečornik" 
Marina Šimek, "Osvrt na dva nalaza keltskog navalnog oružja" 
Klemm Miroslav, "Prilog istraživanju oružja na slavonskoj granici u 16. i 17. stoljeću"
Lentić-Kugly Ivy, "Adaptacijski radovi na varaždinskoj vijećnici u drugoj polovici 18. stoljeća" 
Hajduk Stjepan, "Za hasen mužev i siromakov horvackoga orszaga" 
Piasek Gustav, "Hospitali i razvoj bolničke djelatnosti u Varaždinu"
Strahonja Eugen, "Varaždinske klaonice u prošlosti"
Štager Ivanka, "Iz zbirke tiskane građe Gradskog muzeja Varaždin – Odjela Muzeja narodne revolucije" 
Lentić Ivo, "Radovi stranih zlatara u Varaždinu u 18. stoljeću"
Šaban Ladislav, "Graditelj orgulja u Varaždinu u 19. stoljeću" 
Kašpar Libuše, "Seoska prehrana varaždinskog kraja"
Petr – Marčec Smilja, "Neki maskirani likovi u okolici Varaždina u usporedbi s likovima u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i Slavoniji"
Golub Antun, "‘Podravski jež’ Dragutina Antoleka – prvi humoristički list na hrvatskom jeziku"
Stahuljak Tihomil, "Crtica o Krešimiru Filiću"

1985

Godišnjak GMV / The Yearbook of the Varaždin Municipal Museum No. 7, Varaždin 1985
Jasna Tomičić, "Šezdeset godina Gradskog muzeja Varaždin" 
Malez Mirko, "Spilja Vindija kao kultno mjesto neandertalaca"
Marina Šimek, "Kameni vrh"
Crnički Josip, "Petrografski opis artefakata s nalazišta Kameni vrh kod Lepoglave "
Tomičić Željko, "Osvrt na jedan skupni nalaz novca u Međimurju"
Piasek Gustav, "Nekoliko podataka o komunalnim, sanitarnim i socijalnim prilikama Varaždina u drugoj polovici 18. stoljeća" 
Hajduk Stjepan, "Prilog istraživanju povijesti pučkog školstva u Varaždinskoj županiji"
Štager Ivanka, "Tarifni pokreti i štrajkovi radnika u Varaždinu 1919-1929."
Miroslav Klemm, "Zbirka pečatnjaka Gradskog muzeja Varaždin"
Baričević Doris, "Kameni spomenik sv. Ivana Nepomuka pred varaždinskim Starim gradom"
Šaban Ladislav, "Dva Josipa Pape posljednji graditelji orgulja u Varaždinu" 
Stahuljak Tihomil, "Pustolovine jednog ljubitelja stare odjeće i nošnje u poslijeratnom Varaždinu" 
Albus Ljerka, "Narodna nošnja varaždinskog kraja" 
Kraš Marijan, "Bednjanska ženidba – bednjanska svadba"
Bregović Antica, "Zbirka Carabida Entomološkog odjela Gradskog muzeja Varaždin"

1988

Godišnjak GMV / The Yearbook of the Varaždin Municipal Museum No. 8,  NIŠRO Varaždin 1988
Perči Ljerka, "Srednjovjekovni pečati varaždinske gradske općine" 
Lentić – Kugli Ivy, "Južna ili Zagrebačka vrata odnosno porta civitatis inferior u Varaždinu" 
Mirković Marija, "Nove spoznaje o ranobaroknom slikaru Ivanu Đuri Milleru"
Miroslav Klemm, "Štuko-dekoracije stubišta sjevernog krila nekadašnjeg isusovačkog kolegija u Varaždinu" 
Lentić-Kugli Ivy, "Stari varaždinski dućanski prostori.
Lončarić Vid / Lončarić Magdalena, "Zasjedanja Hrvatskih kraljevskih konferencija (HKK) u Varaždinu" 
Lončarić Magdalena, "35 godina Muzeja narodne revolucije (MNR) u Varaždinu (1953-1988.)" 
Albus Ljerka, "Antički zvrk i njegova refleksija u narodnim dječjim igrama"
Hajduk Stjepan, "Dvije predstavke učitelja Petra Pavlovića iz 1814."
Piasek Gustav, "Javno zdravstvo Varaždinske županije potkraj 19. i početkom 20. stoljeća"